پیدا

کفن

درخواست حذف اطلاعات

در این سیاهی شب فکرکفن چون کنم نه سدر و کافور هست یک تنه من جون کنم نه راه غساله ای عزیز من چون کنم نگر که عاصی بود مدام گریان تو