پیدا

موحد

درخواست حذف اطلاعات

موحد چو در پای ریزی زرش وگر تیغ هندی نهی بر سرش نباشد امید و هراسش ز بر این است آیین توحید و بس