پیدا

نورحق

درخواست حذف اطلاعات

گل همی روید از شمام عشق خاک همی جوید از خمار عشق شمع می سوزد ازشرار عشق ماه محبوبان همی تابد از مهرار عشق عشق نور حق می تابد دل دلدادگان عشق چراغ راه فرزانگان عشق غمخوار دل مسکینان عشق همراه دل سالاریان ما همه در راه عشق جوییم علی ما همه گوییم از علی و از نبی ما همه خواهیم در راه حسین در رکاب شیر حق پوییم علی فائق«زهراحق بین»