پیدا

بوستان زندگی

درخواست حذف اطلاعات

اگر پنجره هاى آسمان به روى آدمیان بسته شود و نَفَحات رحمانى دمیده شود و نَفَحات جانفزاى رحمانى، در همه روزگاران، بر پهن دشت حیات انسان وزد بر شاخسار بوستان زندگى، شکوفه هاى طراوت مى شکوفاند، نسیم هاى لطیف الهى، جان مردمان را ننوازد، دلهاشان مى پژمُرَد و شه هـاشان پـر مـى ریزد و چشمه هـاى عاطفه شان مى خشکد و عقلهاشان رو به نقـصان مى نهد. رحمت خداوندى همواره چونان آبشارى سرشار، «از اوج آسمان» بـر سر و جـان جهانیان فرو می ریزد تا عطر معنویشان، مشام جان را صفا دهد و منظر دلربایشان،نزهت آفریند.