پیدا

خوش آمدگل

درخواست حذف اطلاعات

خوش آمدگل وزان خوشترنباشد که دردسخت بجزساغرنباشد غنیمت دان ومی خور درگلستان که گل تاهفته دیگرنباشد بیایاشیخ ازغم خانه ما ی خورکه درکوثرنباشد مشواوراق اگرهم درس مائی که علم عشق دردفترنباشد