پیدا

جهانی راتوانی

درخواست حذف اطلاعات

جهانی راتوانی ازمحبت یارخودسازی محبت کن که دشمن ازمحبت یار می گردد