پیدا

هر که حمال خویشتن

درخواست حذف اطلاعات

هرکه حمال عیب خویشتند طعنه بر دیگران نزنید