پیدا

ای مرغ سحر

درخواست حذف اطلاعات

ای مرغ سحرعشق وپروانه بیاموز این سوخته رفت دیگربازنیامد این مدعیان درطلب ییخبرانند آنهم که دیگررفت دیگربازنیامد