پیدا

تسبیح

درخواست حذف اطلاعات

خدایا تسبیح تو گویم که تو آگهی ز دلها د ناه تو چه گویم ز غریبی و ز جانها تو شفای هر چه دردی تو طبیب بی پناهها من شفای بیدریغم تو والشمس و ضحاها چه بگویم از محبت چه بگویم از تو رحمت بر من مسکینها «فائق»(زهرا حق بین)