پیدا

یاضامن آهو

درخواست حذف اطلاعات

یار غریبانی و همراه شهیدانی یار یتیمانی و غمخوار مسکینانی امی مامن شفایی امی دیل ره دوایی بی ان تویی تو ،تو امید بی انی امره تو با صفایی، امره تو دلگشایی امره تو چشم نوری،امره توس ناهی توشفیع مومنانی،تو طبیب دردمندانی یاضامن آهو،توهمدم اسیرانی فائق«زهرا حق بین»