پیدا

نیت پاک

درخواست حذف اطلاعات

قلب ، فرمانده و حاکم وجود است و هرچه بر او استیلا داشته باشد ، سایر جوارح از وضع او پیروى مى‏کنند ، بلکه حصارى است که هر محبتى به آن چیره شود ، سایر اعضا و جوارح انسان آن محبت را به وسیله حرکاتشان به ج مى‏گذارند و باید بدانید که هرگز دو محبت بر قلب غالب نمى‏شود ، بلکه یک محبت غالب و سایر محبت‏ها مغلوب است . دنیا و آ ت ، دو حقیقت متقابل است ، البته دنیایى که مقدمه آ ت نیست و الا دنیاى مقدمه آ ت عین آ ت است ، دنیاى مقابل آ ت دنیاى مذموم و دنیاى حرام و دنیاى غافل کننده آدمى از عالم آ ت است . ى که عشق به مال بر قلبش حاکم است ، فکر و خیال و حرکات اعضا و جوارحش جز به سوى مال نیست و عملى را انجام نمى‏دهد مگر این که مقصود واقعى‏اش مال باشد و اگر غیر مال را ادعا کند در ادعاى خود دروغگوست ، لذا دنبال کارهایى است که در آن‏ها به او وعده مال داده شده و توجهى به طاعاتى که وعده قرب ذو الجلال در آن است ندارد و هم‏چنین ى که حبّ جاه یا سایر محبت‏ها به قلبش حاکم است ، همه اعمال خود را وسیله‏اى براى رسیدن به محبوبش قرار مى‏دهد ، پس با این شکل قلب نمى‏تواند عمل خالصى براى حق داشته باشد ، اگر نیّت پاک و عمل خالص بخواهد ، ناچار است قلب را تصفیه کند و تمام محبت‏ها را بر اساس مرزبندى‏هاى حق قرار دهد و عشق به مولا را حاکم بر تمام محبت‏ها نماید و از آنچه سبب دورى از حق است دورى گزیند تا به نیّت پاک و عمل صالح دست یابد .