پیدا

روح مقدس

درخواست حذف اطلاعات

روح به فروغ روح مقدّس و نور الهى فروزان شد، و گوهر شخصى و ذات جزوى اش به استیلا و غلبت نور کلّى الهى گم گشت؛ گم گشتن فروغ چراغ ضعیف در آفتاب، و چشمه و قطره آب دریا در دریا، که آفتاب و دریا یکى شوند. و نفسى را که بدین پایه رسید، هیچ کلّى بر وى محیط نبود فرود او، چون احاطت معنى کلّى مردم بر اشخاص مردم.در این هنگام، انسانِ فانى در هستى مطلق، در هیچ جنس و نوعى نگنجد و خود در نزد خود حاضر باشد.