پیدا

تابش خورشید

درخواست حذف اطلاعات

برای تابش اجرام آسمانی بر زمین تآثیرات وحالاتی است که از همه واضح تر و محسوس تر تابش خورشید است بر زمین که چهار فصل سال واضحترین نشانه آن تأثیرات است که بطورکلی وفردی کیفیت تابش خورشید را سعد اکبر وماه را سعد اصغر گویند و زحل را در باطن سعد ودرظاهر نحس وعطارد را معتدل و زهره را سعد همراه با قدری اندوه و مشتری راسعد ومریخ را نحس اصغر خوانند که دائما بامر پروردگار این هفت فلک ازپس بروج 12گانه درزمین و موجودات و نین آن اثرمی گذارند وفیض بخشی می کنند اما کیفیت تأثیر هریک ازمسیر بروج برزمین تفاوتهای بسیاری دارد وهچنانکه خورشید رادر 12برج مشاهده می کنیم که مثلا درطبیعت دنیا چهار فصل راتشکیل می دهد پس زحل هم در عقول مردم ومشتری هم در علوم مردم وعطارد هم در افکار مردم و مریخ هم در توهمات مردم وماه هم در زندگی مردم و زهره هم در خیال مردم چهار فصل وسایر تأثیرات رادر عرصۀ خود دارد که هرکدام را دریک یا دو برج از بروج دوازده گانه جایگاه وخانه ایست پس خانه و بیت شمس اسد یعنی برج پنجم است وخانه قمر سرطان وخانه زحل جدی و دلو وخانه مشتری حوت وقوس وخانه زهره ثور و میزان وخانه عطارد سنبله وجوزا می باشد وهمچنین برای هر فلک در برجی از بروج پر بار ترین ح تابش و فیض بخشی است که ح اشراف آن فلک است چنانکه گفته شده شرف القمر فی 15 درجة من الثور. وشرف الشمس فی 19 درجة من الحمل . وشرف ا هرة 27 درجة من الحوت. وشرف عطارد 24 درجة من السنبلة. و شرف المریخ فی 28 درجة من الجدی . وشرف المشتری فی 28 درجة من السرطان . وشرف زحل فی 28 درجة من المیزان