پیدا

حق یقین

درخواست حذف اطلاعات

دیده باطن اگر بینا شود آنچه پنهان خوانده پیدا شود سر وحدت را ببینى بى بیان عین اینجا فروشد در عیان آنکه در بحر حقیقت راه یافت گوهر حق یقین ناگاه یافت