پیدا

معرفت نفس

درخواست حذف اطلاعات

«وجود است که مشهود ماست؛ ما موجودیم و جز ما همه موجودند؛ ما جز وجود نیستیم و جز وجود را نداریم و جز وجود را نمی ی م و جز وجود را نمی بینیم».