پیدا

چشمان حق بین

درخواست حذف اطلاعات

چشم هایی هستند که برای هیچ و پوچ، بر آب دیدگانشان می شود کشتی راند.
اگر خار در چشم داشتی همچون آن پارسایان هوشمند سرود «ما رایت الاجمیلا» را فراموش مکن.
چه دیر است هنگام مرگ که خداوند آیه شریفه «فکشفنا عنک غطائک» را برایمان جاری می کند ما با حسرت بگوییم:
«جم یک نظر نادیده رفتیم»
بر سردر گورستان کوفیان عهدشکن نوشته شده است
از حقیقت به دست کوری چند
مصحفی ماند و کهنه گوری چند
بلنداختران زمانی که بر کائنات و افلاک و صحرا و دریا می نگرند پرتو جمال او می یابند و ذکرشان همیشه این است که:
مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست
گر تو انکار نظر در آفرینش می کنی
من همی گویم که چشم از بهر این کار آمده است
- چشم های عابدفریبی هستند که وقتی می گویند: «لا» کمند و دام «نعم» زیر ابروانشان ه است.
- پارسایی پسر را گفت: فرزندم« !آ بین باش و نه آخور بین»
- عزیز من وقتی به قول حافظ: «چشم جادوی تو عین سواد سحر است»
پس به قول مولوی: «چشم چون نرگس فروبندی که چه؟»
- چشم هایی نمی بینند، چشم هایی دوبین هستند، خوشا به حال چشم های حق بین.