پیدا

من الملک الحی القیوم الی الملک الحی القیوم

درخواست حذف اطلاعات

من الملک الحى القیوم الى الملک الحى القیوم !
و به تحقیق خداوند سبحان به این اولیاء اللّه وعده تقرب به خداوند را داده وآنان را (مقربین ) نامیده است ، براى همین مقربین رابه انى که سبقت گرفته اند و سابقین به شمار مى آیند، معرفى فرموده است : و السابقون السابقون *اولئک المقربون وسبقت گیرندگان مقدمند، آنانند همان مقزبان ( خدا).