پیدا

پرواز

درخواست حذف اطلاعات

دل در ره عشق می کند پرواز لیک اسیر جاه و نای ونی چه رسد باز یکی از پی مال وجلال دنیا یکی ازپی وصال بـه درگاه خـانه سـرا یکی از دلیری و شجاعت منی ها یکی از شادی و آرامش و ناکجایـــی ها در ورطه تاریک زندگی انسانها میــرسد رهـــزن دل به آرزوهــــا نوروامید وروشنی از پی چیست دیدن حق، نور ایمان، علی و اهل بیت الله «فائق»(زهراحق بین)