پیدا

رخش

درخواست حذف اطلاعات

پر دلى باید که بار غم کشد رخش مى باید تن رستم کشد