پیدا

توحید مفضل

درخواست حذف اطلاعات

سلیل نبوت و لسان الله ناطق حضرت جعفر صادق ( ع ) در حدیث معروف به توحید مفضل که تمام آن در جلد دوم بحار چاپ نخستین روایت شده است , جناب ارسطو را به بزرگى یاد مى فرماید که وى مردم را از برهان وحدت صنع به وحدت صانع خوانده است . این شجره علم است که حق اهل حق را ادا مى کند , و به علم و اهل آن احترام مى گذا رد , و دیگران را بدان تشویق و ترغیب مى فرماید , و با این که خود حجت بالغ خداست.