پیدا

وحدت صنع

درخواست حذف اطلاعات

فکر را در صورت قدسى داشتن بسبب لطافت طالب نشاط و شادابى خواهد بود . نواحى قدس جاى پاى نادانان نیست . ورود در ملکوت آسمانها بر اجساد تاریک حرام است . پس در یکتایى خداى چنان باش که آکنده از بزرگداشت او باشى . و به یاد او بگذران بدان سان که از جز او عارى باشد . اگر در وجود دو خورشید باشند ارکان نابود مى شوند . و نظام هستى جز این که هست نتواند بود . همین راه وحدت صنع را , ارسطو در جاى دیگر پیموده است که عالم یک عالم است و این دل بر وحدت خالق آن مى کند . و در کتاب ما بعد الطبیعه نیز فرموده است که وحدت عالم دال بر وحدت مبدا آن است .