پیدا

پارسایان

درخواست حذف اطلاعات

روان پارسایان زان میانه شدی تیر محبّت را نشانه گروهی دل زنقش ما سوا پاک به باغ عشق چون گل صد چاک خدا آن نیکوان را سروری داد به انواع فضایل برتری داد یکی دان زان فضیلتهای بسیار که آنان راست دائم صدق گفتار نخستین وصف خوبان راستگویی است نکو بشنو که این وصف نکویی است ی را کاین نکویی در زبان است زهر نیکویی اندر وی نشان است هر آن را که باشد صدق گفتار در او ی صفات نیک ، بسیار دلی کز عشق روشن ، آفتاب است فروغش بر زبان صدق و صواب است