پیدا

حقیقت علم

درخواست حذف اطلاعات

آن که در حقیقت علم ، درست تامل کند که بصر نفس مى شود و او را از ظلمت به ضیاء مى کشاند، آگاه گردد که نور علم نفس نفس و عین ذات او مى گردد، و به سر اتحاد علم و عالم و معلوم به حسب وجود، مى رسد.