پیدا

عمل صالح

درخواست حذف اطلاعات

آن که در آیات : انا عمل صالح ، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء ، ما لهذا الکتاب لایغادر صغیره ولا کبیره الاحصیها و وجدوا ما عملو حاضرا و اشباه آنها نظرى صحیح اندازد، دریابد که انساب شب و روز در مطلق اعمال و احوال خود سازنده خود است ، و هر گونه که خود را ساخت همان گونه از این سرا به سراى دیگر رخت بر مى بندد.