پیدا

تاریخ ابن خلکان

درخواست حذف اطلاعات

در تاریخ ابن خلکان و در نامه دانشوران ناصرى در ترجمه شیخ بزرگوار بو على سینا آورده اند که هر گاه مساله اى از مسائل منطقیه و غیرها بر وى مشکل آمدى با طهارت به جامع بزرگ رفتى و استغاثه کردى و حل آن مساله را درخواست نمودى , آن مهم مکتوم بر وى مکشوف مى گشت , حتى میر عماد حسنى در فصل اول رساله اش به نام آداب المشق در بیان صفات کاتب فرمود : بدان که کاتب باید از صفات ذمیمه احتراز نماید زیرا که صفات ذمیمه در نفس علامت بى اعتدالى است , و حاشا که از نفس بى اعتدال کارى آید که در او اعتدال باشد , مصراع : از کوزه همان برون تراود که در اوست , پس کاتب باید که از صفات ذمیمه بکلى منحرف گردد , و ب صفات حمیده کند تا آثار انوار این صفات مبارک از چهره شاهد خطش سر ز ند , و مرغوب طبع ارباب هوش افتد.