پیدا

قرآن :

درخواست حذف اطلاعات

کلام جاوید حق ، و معجزه ابدی رس ، و نور الهی ، و کتاب با عظمت خداوندی است . قرآن : ریسمان محکم الهی ، منشور حیات طیبه ، خیر دنیا و آ ت و سعادت آور جهت انسان در این جهان و آن جهان است . قرآن : رمز حقایق ، به حقیقت ناطق ، و گفتار صادق ، و محبوب قلب عاشق ، و برای ایجاد سلامت دنیا و آ ت برای همه انسانها لائق است . قرآن : کلید خوشبختی ، پیش گیر از بدبختی ، صفای باطن ، آرایش ظاهر ، امید امیدوار ، و مرکز اسرار الهی است . قرآن : چراغ هدایت ، شاهد نبوت ، ضامن رس ، عین دل ، کمال آدمیت ، و رهنمای تمام انسانها به سوی خیر و سعادت است . قرآن : شفای دردها ، صفای باطن ، عشق عاشق ، عرش معنوی ، و کرسی علم الهی است . قرآن : میزان شناخت حق از باطل ، بیانگر حقایق ، پند و عبرت برای اهل دل ، و معلم جاهل است . قرآن : نوید وصل ، وعده دهنده به بهشت ، مبشر نیکان و منذر بدان و تیره بختان ، و ترساننده بدکاران ، و تکیه گاه نیکوکاران است . قرآن : راه حق ، صراط مستقیم ، دشمن فاسق ، خسارت فاجر ، غنیمت اهل حال ، و مایه دلدادگان ، و سرمایه نیک بختان است . قرآن : بزرگترین نعمت خداوندی ، و شیرین ترین میوه درخت هستی ، و یاری دهنده مردان خدا ، و نجات دهنده انسان از تمام بدبختی هاست . قرآن : آئینه صفات و اسماء حق ، راه خدا به سوی بهشت ، مانع انسان از افتادن در عذاب ، و سرچشمه آب حیات ، و ثمره عشق حق به عبد است . قرآن : کتاب حدود ، برنامه قصاص ، منبع اوامر و نواهی ، صفحه امثال و حکم ، بازگو کننده سرگذشت نیکان ، و بیانگر حالات ستمگران برای عبرت گرفتن آیندگان و حاضران است . قرآن : وجه خدا ، تمثل انبیاء و ان ، و برنامه زندگی ، و مایه پایندگی ، و روح ملکوت ، و جان جبروت ، و روشنی بخش عالم ناسوت است . قرآن : نجات دهنده انسان از ضل و گمراهی ، و شرک و فسق ، و عصیان و طغیان ، و فجور و شرور ،و آدمیان به سوی حضرت حق و زمینه ساز ورود انسان به بهشت الهی است . قرآن : سخن حق با انسان ، از بین برنده تاریکی و ظلمت جان ، علاج وسوسه دل ، و سرور جان ، و مبین واقعیات ، و گشاینده گره مشکلات و نصرت دهنده انسان در برابر تمام آلام و حوادث است . قرآن : برطرف کننده مل ، پدید آرنده جل ، بخشنده کمال ، و سازنده رشد و محکمتین دستگیره نجات برای تمام افراد بشر ، و فرزندان حضرت آدم است . قرآن : مایه حیات ، سرمایه نجات ، راهگشای راهروان راه الهی ، مدرس تقوا ، معلم وفا ، و ناظم امور حیات انسانهاست .