پیدا

ربط

درخواست حذف اطلاعات

مفهوم ربط یکی از اساسی ترین مفاهیم درحوزه ی کتابداری و اطلاع رسانی است که اگرچه نه آشکار،اما د یوند و هم زمان با حوزه بازی اطلاعات ظهورونمودیافته ،به موازات آن پدیده ای جهانی شده و درنهایت،اساس نظریه بازی اطلاعات شده است. ربط به معنای روند انجام مطلوب رویه ی ارتباط و میزان حصول به اه ،با نوعی نتیجه بخشی و اثربخشی و اثرگذاری همراه است که این نتیجه بخشی و اثرگذاری به عوامل مهم فراوانی بستگی دارد. شناخت وبه کارگیری و نیز سنجش این عوامل درداوری ربط،جزباشناخت دیدگاه های حاکم برربط که به تفسیر این عوامل از ابعاد گوناگون پرداخته اند،میسرنخواهد بود.