پیدا

عبدالرزاق کاشانی(شارح کتاب منازل السائرین) مى‏ نویسد

درخواست حذف اطلاعات

«عشق و محبّت به محبوب اقتضا مى‏ کند وصال را، و وصال میسّر نمى‏ شود مگر به بذل روح، و انس به جمال هم اقتضا مى‏ کند که قلب از فات به غیر او ممنوع شود. پس افراد محبّ وقتى در محبّت صادق ‏اند که قلبشان تعلق به محبوب داشته باشد».