پیدا

درایت انسان

درخواست حذف اطلاعات

انسان غیر از جسم، داراى یک بُعد فارغ از خواص جسم است. حقیقت و هویت اصلى انسان وابسته به روح او است و بدن مادى تنها ابزارى براى روح، براى زندگى در جهان مادى و ب قابلیت لازم براى ورود به عالم عِلوى است. ازآنجاکه درایت کار عقل و روح است، نه کار اعضاى جسمانى، صادق علیه السلام مى فرمایند: حقیقت انسان، درایت اوست. چون روح در تمامى مراحل سیر جسمانى و رشد یا تحلیل آن، ثابت و بدون تغییر است، سبب وحدت هویت فرد از اول تولد تا مرگ و بلکه براى ابد مى شود. ازآنجاکه همه ادراکات از آنِ روح است، همه تکالیف الهى و قوانین بشرى و ب بع همه ثواب ها و عقاب ها و مدح و ذم ها متوجه روح مى باشد.