پیدا

آب روشن

درخواست حذف اطلاعات

آبى به رو مه اعمال ما فشان
جام مِى گیرم و از اهل ریا دور شوم
نقد دلى که بود مرا صرف باده شد
به آب روشن مى عارفى طهارت کرد