پیدا

آشنا

درخواست حذف اطلاعات

ای دوست بیاما ترائیم بیگانه مشو که آشنائیم رخ باز گشا تا ببینیم در باز گشا تا بیائیم هر چند نئیم در خورتو اماچکنیم مبتلائیم فائق«زهراحق بین»