پیدا

صدرالمتألهین

درخواست حذف اطلاعات

« صدرالمتألّهین » که روزگار ، نمونه اش را کمتر به یاد دارد ، در مقدّمه ی کتاب با عظمت « اسرار الآیات » می فرماید : تورا سپاس می نمائیم ای آن که ملکوت و باطن زمین و آسمان به دست قدرت توست ، و ای آن که اشیاء مشتاقانه به سوی تو در حرکت و به شوق تو در گردشند . ای حقیقت حیات ، ای مقوّم موجودات و مقصود ما تو ، مقصد و روزه ی ما توئی ، تو مقوّم وجود و عطا کننده ی خیر و فرو فرستنده ی برکات و خیرات و نهایت تمایلات و غایت حرکات و مصدر اشراق و پایان اشواق و گرداننده ی امور وجودی و ذات تو نور و بخشنده ی حیات عالمیان است و تو خالق زمین و آسمانی .