پیدا

لطف حق

درخواست حذف اطلاعات

مادرموسی،چوموسی رابه نیل درفکند،ازگفته رب خلیل خودزساحل کردباحسرت نگاه گفت کای فرزند دبی گناه گرفراموشت کندلطف خدای چون زهی زین کشتی بی ناخدای وحی آمدکاین چه فکرباطلست رهرومااینک اندرمنزلست ماگرفتیم آنچه راانداختی دست حق رادیدی ونشناختی درتو،تنهاعشق ومهرمادریست شیوه ما،عدل وبنده پروریست نیست بازی کارحق،خودرامباز آنچه بردیم از تو،باز آریم باز سطح آب از گاهوارش خوشتراست دایه اش سیلاب وموجش مادر است رودها ازخودنه طغیان می کنند آنچه می گوییم ما،آن می کنند به که برگردی،به ما بسپار کی توازمادوست ترمی داریش قطره ای کز جویباری می رود ازپی انجام کاری می رود میهمان ماست،هر بینواست آشنا با ماست،چون بی آشناست مابخو م،ارچه مارارد کنند عیب پوشی ها کنیم،اربدکنند