پیدا

سماء

درخواست حذف اطلاعات

هست قرآن چون طعامی کز سمـاء گشـته نــازل از بــرای اغــتــذاء
اغــــتذای آدم از لــوح و قــلـم اغـتـــذا یـابـد دواب از راه فـــم
فــی الســماء رزقـکم گفته خـدا رزق انسـان گشــته نازل از سمـاء
تو ز قـــرآن بنـگـری افسـانـه ها قشــر و کـه بینی نه مغـز ودانـه ها
رزق انسان نیست چون رزق دواب روزی روحش بود از حق خـطاب
هرکــه را انــدر نظر باشد حطـام کـی درآیـد در دلش ذوق کــــلام
تــا نپـــردازد درون را از هــوی در درونش راز حق را نیست جـا