پیدا

رنج

درخواست حذف اطلاعات

گرچه چو تیشه از قبل توشه و تراش هرگزنبوده ام نه طمع را نه بیشه را ورچه ز زخم تیشه من بهر یک خلال هرگز نبود رنج درختان بیشه را ورچند بیش از این سر من زیر تیشه بود آنکوهمی ز شوشه زر ساخت ریشه را لیکن کنون زبس کرمش زیر تیشه ام