پیدا

زبان

درخواست حذف اطلاعات

زبان عشق چه شد آ زبان نرم وحق جویی زبان گرم وشیوائی ولیکن درزمان ما زبان درد وتنهایی زبان طعن وخودخواهی پدیدارگشته چون تیری کمان افکن به قلب این دل خسته «فائق »زهراحق بین