پیدا

گنج

درخواست حذف اطلاعات

عشق نهان چیست زدیم درصف رندان هرچه باداباد که آگهست که کاووس ما کی کجا رفتند که واقفست که چون رفت سخت جم برباد ز حضرت لب شیرین هنوز می بینم که لاله می دهد از خون دیده فرهاد بی ا که زمانی زی اب شویم مگررسیم به گنجی دراین اب آباد