پیدا

حسبی الله

درخواست حذف اطلاعات

ندارم خان و مانی حسبی الله نخواهم آب و نانی حسبی الله من از و مکان بیزار گشتم شدم در لامکانی حسبی الله جهان را خط بیزاری کشیدم چو خود گشتم جهانی حسبی الله نبستی طرفی از جان و نه از دل نه دل خواهم نه جانی حسبی الله مرا جانان پسند آمد نخواهم نه اینی و نه آنی حسبی الله نمی گیرم چو در دست من آمد بموی او جهانی حسبی الله در این آتش خوشم رضوان میارا برایمن جنانی حسبی الله نعیم آتش عشقش مرا بس بهشت جاودانی حسبی الله چو یار آمد ز در خاموش شو فیض عیان شد هر بیانی حسبی الله