پیدا

عدل

درخواست حذف اطلاعات

عدل: اى نافلة وفریضة «گفته اند از پاکى طعم وحلالى قوت صفاى دل خیزد واز صفاى دل نور معرفت افزاید وبا نور معرفت مکاشفات ومنازلات در پیوندد» : وفى المثنوى
لقمه کان نور افزود وکمال آن بود آورده از ب حلال
روغنى کاید چراغ ما کشد آب خوانش چون چراغى را کشد
علم وحکمت زاید از لقمه حلال عشق ورقت آید از لقمه حلال
چون ز لقمه تو حسد بینى ودام جهل وغفلت زاید آنرا دان حرام
هیچ گندم کارى وجو بر دهد. دیده اسبى که کره دهد
لقمه تخمست وبرش شها لقمه بحر وگوهرش شها زاید از لقمه حلال اندر دهان میل خدمت عزم رفتن آن جهان