پیدا

کل جهان

درخواست حذف اطلاعات

حادثه را باید با بینش قرآنی تجزیه و تحلیل کنیم- قرآن می گوید حادثه را درست ببین نمی گوید وجود حادثه را درست پیدا کن. در تاریکی، پدیده(فیل) را ندیدند بلکه اجزاء آن را حس د، مولوی می گوید نمی شود بدون یافتن فیل با درک جزء جزء فیل آن را شناخت، با دیدن جزء نمــی توان کل را کشف کرد، برای اینکه این دنیا را درست ارزی کنیم به چشم کل بین نیاز داریم، چشم کل بین چشم خالق دنیاست. با شناختن جزءجزء جهان، شناختن جهان به دست نمی آید، باید کل جهان را بشناسیم که کل جهان چشم خالق است.