پیدا





زیبایی جهان

درخواست حذف اطلاعات

ابن عربى ، این جهان را بهترین جهان ممکن مى شمارد و آن را از هر جهت کامل ترین مى داند. وی با استناد به گفتة ابوحامد غزالى که بدیع تر از این جهان ، در امکان باقى نمانده است ، مى گوید که خدا این جهان را در غایت درستى و استواری آفریده است . در خبر نیز آمده است که خدا، آدم را به صورت خود آفرید. انسان مجموع جهان است . آگاهى خدا به جهان ، جز آگاهى او به خودش نبود، زیرا در وجود، غیرِ او نبوده است . پس ناگزیر جهان باید به صورت خدا باشد و هنگامى که جهان را در عین آن پدیدار ساخت ، جهان جلوه گاه او شد و خدا در آن جز زیبایى خود ندید و دوستدار زیبایى شد. پس جهان ، زیبایى خداست . او زیبا و دوستدار زیبایى است . هر که جهان را با این نظر دوست بدارد، آن را با دوستى خدا دوست داشته است و جز زیبایى خدا را دوست نداشته است ، زیرا زیبایى هر مصنوعى به خود آن باز نمى گردد، بله به صانعش باز مى گردد. پس زیبایى جهان ، زیبایى خداست .