پیدا

قدسیان

درخواست حذف اطلاعات

فارغ از سود و سودای عالم بی توجه به غوغای عالم آینه حسن زیبای عالم شمع خلوتگهم قدسیان را نقطه ام یا کتاب جهانم نوع الانواع سر نهانم آنچه شه نن د آنم قطره ام این یم بی کران را من الهی هو الله گویم وز انا الحق به دل های و هویم ذره ام یا که خورشید از اویم خود گدایم من آن آستان را