پیدا

خدا

درخواست حذف اطلاعات

بالله که یکی از خود به خود آ بگذر ز خودی بنگر به خدا جز ما و توئی کی بوده دوئی از قول الست تا حرف بلی من جز تو کیم من جز تو نیم تو صوت ندا من رجع صدا با خویشتنم بی خویشتنم هم با تو منم هم از تو جدا هر لحظه زند نائی دو نوا یک نغمهالست یک نغمه بلی دارد دل من هر لحظه دو عید یک عید فنا یک عید بقا عیدیست سعید لبسی است جدید هر لحظه مرا هر لحظه تو را از راه نهان در محفل جان گویند برو گویند بیا از ت روح داریم فتوح شد وقت صبوح زد حی علا یا من هولی سر و سرور یا من هولی نور و سنا یا من هولی موت و نشور یا من هولی روح و بقا انسان زبون با این رگ و خون بیرون و درون دارد دو سرا این عالم تن آن عالم جان این عین فراق آن عین لقا این دام غرور آن بزم سرور این کوی نفاق آن بزم صفا