پیدا

ذکر

درخواست حذف اطلاعات

این قدر گفتیم باقی فکر کن فکر اگر جامد بود رو ذکر کن ذکر آرد فکر را در اهتزاز ذکر را خورشید این افسرده ساز ذکر گو تا فکر تو بالا کند ذکر گفتن فکر را والا کند