پیدا

بدون پیدا...

درخواست حذف اطلاعات

هیچ دانى چه ى گشت آن که شاگرد شد و عار نداشت دراین درگه بلنداو شد که افتاد ى شد کو داشت زکاریست اگر کار آگهى آگاه هم از شاگردى آموزگارى است.