پیدا

صادق می فرماید

درخواست حذف اطلاعات

اگر بخواهی سلام را در موضع حقیقی خودش قرار دهی و دارنده سلام به حق باشی ، و معنای واقعی سلام را از خود بروز دهی مسائل بسیار مهمی را باید رعایت کنی . آن مسائل عبارت است از : 1 رعایت تقوا . 2 حفظ سلامت دین و قلب و عقل از آلوده شدن به معاصی . 3 حفظ حافظان پرونده ات که کرم کاتبین اند از مل و وحشت به سبب عملهای زشت .