پیدا

مطهری برای حق دومعناذکرکرده است

درخواست حذف اطلاعات

1 ـ حق به معنای واقعیت داشتن و باطل به معنای واقعیت نداشتن؛ 2 ـ حق به معنای تصدیق ذهنی است؛ یعنی قضیه و جمله ای ذهنی یا تصویری ذهنی که مطابق با واقع و نفس الامر است.