پیدا

مطهری می فرماید

درخواست حذف اطلاعات

قرآن مخلوقات را به نام «آیات » مى خواند، در این تعبیر نکته اى هست و آن اینکه اگر ى مخلوقات را آنچنانکه هست ادراک کند خداوند را آنچنان در آنها ادراک مى کند که در «آینه » اشیا را مى بیند، یعنى حقیقت آنها عین ظهور و تجلى ذات حق است... فرق است میان دل ى که یک مصنوع بر صانع خود مى کند، مثل یک ساختمان که بر سازنده دل مى کند و میان دل ى که مثلا ع و صورت بر صاحب ع مى نماید. در مورد اول، دل کننده سبب انتقال فکر از مصنوع به صانع مى شود; یعنى نوعى تفکر و استدلال ذهن را از موجودى به موجود دیگر منتقل مى نماید، ولى در مورد دوم، ذهن مستقیما از دلیل به مدلول عبور مى کند و احیانا خود دلیل، مغفول عنه واقع مى شود. از این جهت شبیه آینه است که صورت را نشان مى دهد و هیچگونه تفکر و استدلال وساطت ندارد.