پیدا

مرحوم صدر المتألهین در اسفار می فرماید:

درخواست حذف اطلاعات

«اکثر مردم عاقل بالقوه و متخیل بالفعل اند زیرا آنچه دارند خیال است و آنچه می توانند به دست بیاورند عقل است. هر را دسترسی به عقل نیست و اوحدی از مردم که زحمت کشیده اند و جان به لب آورده اند می توانند به آن دست یابند» ایشان از انی که سنشان بالا رفته و عقل پیدا نکرده اند تعبیر به «صبیان العقول» می کنند یعنی ک نی که هنوز عاقل نشده اند.