پیدا

آه

درخواست حذف اطلاعات

آه که چقدر دور مانده ایم از اصل خویش و نمی دانم که کی می خواهیم بازجوییم روزگار وصل خویش؟ افسوس که از یاد برده ایم که مرغ باغ ملکوتیم و از عالم خاک نیستیم، فغان که به بزرگ این قفس چند روزه رو آورده ایم و قفل غفلت را هر روز محکم تر می کنیم.